Xây nhà sàn nhịp lớn công nghệ VRO công trình nhà bác Yến - Lê Hồng Phong - Hải Phòng

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn VRO sàn tầng 2 công trình nhà bác Yến - Lê Hồng Phong - Hải Phòng 

 

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn VRO công trình nhà bác yến lê hồng Phong- Hải phòng

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn VRO công trình nhà bác Yến- Lê Hồng Phong - Hải Phòng

hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm công trình nhà bà yến Hải Phòng

hình ảnh sàn phẳng vượt nhịp lớn không dầm VRO công trình nhà bà yến Hải Phòng

Hình ảnh thi công sàn nhịp lớn sàn tầng 3 nhà cô yến hải phòng

Những hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 3 công trình nhà cô Yên - Hải Phòng

Hình ảnh thi công sàn không dầm sàn tầng 3 nhà cô Yến - Hải Phòng

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn sàn tầng 3 nhà cô Yến Hải Phòng

Hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm sàn tầng 3 nhà cô yến - Hải phòng

 

Trở về