Xây nhà trọn gói - Những hình ảnh thi công Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình nhà chú Hoan -TP Hạ Long

Xây nhà trọn gói - Những hình ảnh thi công Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 2 công trình nhà chú Hoan -TP Hạ Long

hình ảnh sàn nhịp lớn công trinh nhà chú Hoan - Hạ Long

Hình ảnh sàn không dầm công trình nhà chú Hoan - Hạ Long

Hình ảnh sàn lõi rỗng vro Công trình nhà chú Hoan - Hạ Long

Hình ảnh sàn phẳng vượt nhịp lớn vro công trình nhà chú Hoan - Hạ Long

Hình ảnh thi công sàn ô cờ công trình nhà chú Hoan - Hạ Long

Trở về