Công trình Trường học Hoa Tuổi Thơ Montessori Thái Nguyên

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng lửng + sàn tầng 2 công trình Trường học Hoa Tuổi Thơ Montessori Thái Nguyên.

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình Trường học Hoa Tuổi Thơ Montessori Thái Nguyên.

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng 4 công trình Trường học Hoa Tuổi Thơ Montessori Thái Nguyên.

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng 5 công trình Trường học Hoa Tuổi Thơ Montessori Thái Nguyên.

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng mái công trình Trường học Hoa Tuổi Thơ Montessori Thái Nguyên.