Thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm 3D VRO công trình Bệnh viện Đại An - Thanh Hóa

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 2 khối nhà Thang Bệnh viện Đa khoa Đại An - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 2 khối nhà ngoại trú Bệnh viện Đại An - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 3 khối nhà Thang Bệnh viện Đa khoa Đại An - Thanh Hóa.

sàn-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 3 khối nhà nội trú Bệnh viện Đa khoa Đại An - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 4 khối nhà Thang Bệnh viện Đa khoa Đại An - Thanh Hóa.

sàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_không_dầm

sàn_phẳng_không_dầm

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 4 khối nhà nội trú Bệnh viện Đa khoa Đại An - Thanh Hóa.

sàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng

Sàn tầng 4 Nhà Ngoại Trú- Bệnh Viện Đa Khoa Đại AN- Thanh Hóa.

Sàn tầng 5 khu nội Trú bệnh viện Đại An -Thanh Hóa.

Sàn tầng 5 khối nhà Thang công trình bệnh viện Đại An - Thanh Hóa.