Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn công trình Thành Uỷ Thái Nguyên

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 công trình Thành Uỷ Thái Nguyên.

sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớn

sàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_nhịp_lớn

sàn_không_dầm

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 sàn tầng 4 công trình Thành Uỷ Thái Nguyên.

sàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_3DVROsàn_xốp_3DVROsàn_nhịp_lớn