Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn công trình cơ khí Minh Quang

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi sàn tầng 2 công trình Xưởng cơ khí Minh Quang.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-xốpsàn-phẳngsàn-phẳng-không-dầmsàn-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi sàn tầng 3 công trình Xưởng cơ khí Minh Quang.

sàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_không_dầmsàn_nhịp_lớn

sàn_vượt_nhịp_lớn

 

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi sàn tầng mái công trình Xưởng cơ khí Minh Quang.

sàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn

sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng