Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn xốp 3D VRO công trình Aeon Mail - Hà Đông

Sàn phẳng, sàn không dầm, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO - Giải pháp tôn nền xưởng công trình Aeon Mail - Hà Đông.

sàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳngsàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-xốp-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-xốp-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng