Thi công Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm công 3D VRO trình Vinsmart Zone 2.6

Thi công Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm công 3D VRO trình Vinsmart Zone 2.6.