Thi công Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO công trình Đá Qúy Mừng Chám - Hà Nội

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng lửng công trình Đá Qúy Mừng Chám - Hà Nội.

sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Đá Qúy Mừng Chàm - Hà Nội.

sàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 + sàn tầng 6 công trình Đá Qúy Mừng Chám - Hà Nội.