Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO công trình khách sạn Minh Thành - Hải Phòng

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 1 công trình khách sạn Minh Thành.

sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn

sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳngsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớn

sàn_vượt_nhịp_lớn