Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO công trình khách sạn Gia Huy - Hải Phòng

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Gia Huy - Hải Phòng.

sàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-nhịp-lớnsàn-xốp_sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳngsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Gia Huy - Hải Phòng.

sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-sàn-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳngsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách sạn Gia Huy - Hải Phòng.

sàn_phẳngsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớn

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Gia Huy - Hải Phòng.

sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_nhịp_lớnSàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớn

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình khách sạn Gia Huy - Hải Phòng.

sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_phẳng_san_vượt_nhịp_lớn

 

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình khách sạn Gia Huy - Hải Phòng.

sàn_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn