Thi công sàn phẳng công trình khách sạn Bạch Dương - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 1  công trình khách sạn Bạch Dương - Sầm Sơn - Thanh Hóa.sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-xốpsàn-phẳngsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2  công trình khách sạn Bạch Dương - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-không-dầm-sàn-phẳngsàn-phẳngsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng  3 khu bể bơi công trình khách sạn Bạch Dương - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-sàn-phẳng-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng

sàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn