Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 5 bệnh viện Đại An -Thanh Hóa

Thi công sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 5 khu nội Trú bệnh viện Đại An -Thanh Hóa.

sàn_phẳng_3DVRO_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_3DVROsàn_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_3DVROsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầm_3DVRO