Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 37 +sàn tầng 38 Khách sạn Hoàng Anhcông trình

Thi công Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 37 + 38  công trình khách sạn Hoàng Anh- Tp. Nha Trang.