Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO chung cư MTX Bắc Ninh

Sàn tầng 2

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 1 công trình chung cư MTX Bắc Ninh.

sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_sàn_phẳng_không_dầmsàn_không_dầm_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớn