Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO chung cư Thống Nhất Bắc Ninh

Sàn tầng 2

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 1 khối N3- N4 công trình chung cư Thống Nhất 

sàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớn_sàn_phẳngsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_không_dầm