Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO khách sạn Quang Tùng- Lạng Sơn

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng lửng công trình khách sạn Quang Tùng - Lạng Sơn.

 

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 2 + sàn tầng 3 công trình khách sạn Quang Tùng - Lạng Sơn.

 

Sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 4 công trình khách sạn Quang Tùng - Lạng Sơn.

sàn_phẳng_không_dầmsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_3DVRO

 

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 6 công trình khách sạn Quang Tùng - Lạng Sơn.

sàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn

Sàn tầng 7