Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 8 +sàn tầng 9 khối A Chung cư 379 Thanh Hóa

Sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công Sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO sàn tầng 8 +sàn tầng 9 khối A Chung cư 379 Thanh Hóa.

sàn_phẳng_không_dầm

sàn_vượt_nhịp_lớn_sàn_phẳngsàn_nhịp_lớnsàn_không_dầm_sàn_phẳngsan_phang_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớn_sàn_phẳngsàn_không_dầm_sàn_phẳngsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn