Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO khách sạn Phương Thanh - Hải Phòng.

Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn Phương Thanh - Hải Phòng.