Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO Công trình Hưng homedesign - Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 2 Công trình Hưng Homedesign - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 5 Công trình Hưng Homedesign - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 6 Công trình Hưng Homedesign - Hải Phòng.