Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO sàn tầng 4 Nhà Ngoại Trú- Bệnh Viện Đa Khoa Đại AN- Thanh Hóa

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 Nhà Ngoại Trú- Bệnh Viện Đa Khoa Đại AN- Thanh Hóa.

sàn_phẳng_sàn_phẳng_không_dầmsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầm_sàn_xốpsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớn