Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO sàn 27+28 Khách sạn Hoàng Anh - Nha Trang

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn phẳng, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 27 + sàn 28 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn_không_dầmsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớn

sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớn_sàn_xốpsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_nhịp_lớn