Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO công trình Trường học Mê Linh Hải Phòng

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 công trình Trường học Mê Linh - Hải Phòng.

Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 3 công trình Trường học Mê Linh - Hải Phòng.

san-phang-khong-dam-san-xopsan-phang-khong-damsan-phang-san-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-xop-san-phang-vuot-nhip-lon

Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 4 công trình Trường học Mê Linh - Hải Phòng.

San-khong-dam-san-phang-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO.san-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon

san-vuot-nhip-lonsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-khong-dam-san-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lon

Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 5 công trình Trường học Mê Linh - Hải Phòng.

san-phang-san-phang-khong-damsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-dam-3DVROsan-khong-damsan-nhip-lon