Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO công trình Khách sạn Hoàng Anh - Nha Trang

Tầng 36

Tầng 35 

Tầng 30 + 31

Tầng 29 

Tầng 27 + 28

 

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn-không-dầmsàn-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốpsàn-phẳng

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng lửng công trình khách sạn Hoàng Anh- Nha Trang.

sàn-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầmsàn-phẳng-không-dầm

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳngsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn-không-dầmsàn-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn-phẳngsàn-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 10 công trình khách sạn Hoàng Anh - Nha Trang.

sàn-phẳngsàn-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 11 công trình khách sạn Hoàng Anh - Nha Trang.

sàn_phẳng_không_dầmsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn

sàn_phẳngsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớn

Thi công sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, sàn phẳng lõi xốp, sàn xốp, cách âm, cách nhiệt 3D VRO sàn tầng 12 công trình khách sạn Hoàng Anh - Nha Trang.

sàn_phẳng_sàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳngsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_sàn_nhịp_lớn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 13 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn_phẳng_không_dầm

sàn_phẳng_sàn_xốpsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn

sàn_vượt_nhịp_lớn

sàn_nhịp_lớnsàn_phẳng

 Thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO sàn tầng 14 công trình khách sạn Hoàng Anh - TP. Nha Trang .

sàn_nhịp_lớn_sàn_phẳngsàn_phẳng_không_dầmsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 15 công trình khách sạn Hoàng Anh - Nha Trang.

sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 16 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 17 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_không_dầm_sàn_phẳngsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 18+ sàn tầng 19 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 21 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳngsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 22 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn phẳng, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 23 + sàn 24 công trình khách sạn Hoàng Anh Nha Trang.

sàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớn