Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO công trình Viện Nghiên Cứu - Hải Phòng

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO tầng mái công trình Viện Nghiên Cứu - Hải Phòng