Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình Oasis Night Club Quảng Ngãi

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ 3D PANEL VRO công trình Oasis Night Club Quảng Ngãi.

sàn-không-dầm

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

Sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO