Thi công sàn không dầm, sàn phẳng không dầm 3D VRO công trình khu nhà liền kề Nguyên Cương Sơn La

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng lửng công trình Nguyên Cương - Sơn La.

san-khong-dam-san-phang-khong-damsan-khong-dam

san-phang-khong-dam-3DVRO

san-phang-san-phang-khong-damsan-xop-san-phang-vuot-nhip-lonsan-xop-san-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lon-san-xopsan-phang-khong-dam-3DVRO

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Nguyên Cương - Sơn La.

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình Nguyên Cương - Sơn La.

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình Nguyên Cương - Sơn La.