Thi công sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO nhà hàng Hoàng Long - Thái Bình

Sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 1 nhà hàng Hoàng Long - Thái Bình.

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL

Sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2 và tầng 3 nhà hàng Hoàng Long - Thái Bình.