Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO công trình Seaview Cát Bà - Hải phòng

Những hình ảnh thi công móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO công trình Seaview Cát Bà - Hải phòng. 

Hình  ảnh thi công móng hộp công trình seaview cát bà hải phòng

hình ảnh thi công móng hộp công trình seaview cát bà hải phòng

hình ảnh thi công móng bè VRO công trình seaview cát bà hải phòng

hình ảnh thi công móng trên nền đất yếu công trình seaview cát bà hải phòng

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình Seaview - Cát Bà -Hải Phòng.