Thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO gara Ôtô Hùng Anh - Bắc Giang

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 gara Ôtô Hùng Anh - Bắc Giang.

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

3D-PANEL-VRO

sàn-3D-PANEL

sàn-lõi-rỗng-sàn-không-dầm-3D-PANEL

sàn-không-dầm

sàn-nhẹ-3D-PANEL

sàn-phẳng-3D-PANEL

sàn-phẳng-không-dầm-sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 3 gara oto Hùng Anh - Bắc Giang.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 4 gara Ôtô Hùng Anh - Bắc Giang.

sàn-nhẹ-sàn-không-dầm

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-nhịp-lớn