Công trình Minh Hiếu - Quảng Ninh - Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn xốp 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Minh Hiếu - Quảng Ninh.

sàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốpsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn -xốpsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn