Công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng - Sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

sàn-phẳng-không-dầm-3DVROsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3DVROsàn-vượt-nhịp-lớn-3DVRO

sàn-nhịp-lớn-3DVROsàn-không-dầm-3DVROsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-không-dầm-3DVROsàn-không-dầm-sàn-nhịp-lớn-3DVROsàn-không-dầm

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

sàn-nhịp-lớn-sàn-không-dầm-3DVROsàn-nhịp-lớn-3DVROsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3DVRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-3DVRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3DVROsàn-không-dầm

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

sàn-phẳng-3DVROsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớn-3DVROsàn-không-dầm

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

san-vuot-nhip-lonsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

san-phang-san-phang-khong-damsan-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-xop-san-phang-khong-damsan-phang-khong-damsan-nhip-lon-san-xop

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

san-phang-san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

san-khong-damsan-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-phang-san-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

san-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 9 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

san-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lonsan-khong-damsan-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 10 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

san-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-nhip-lonsan-khong-damsan-phang-khong-damsan-phang-khong-dam-san-phang

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 11 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

san-khong-dam-san-phang-khong-damsan-phang-khong-damsan-nhip-lon

san-vuot-nhip-lon-san-xopsan-xop-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-xop-san-xop-san-vuot-nhip-lonsan-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 12 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

sàn-phẳng-lõi-xốp-sàn-phẳng-không-dầmsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-lõi-xốpsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 13 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

sàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-sàn-phẳng-không-dầmsàn-không-dầm-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốp

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 14 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 15 công trình khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng.

sàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-xốp-sàn-phẳng-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-phẳng-không-dầm