Công trình nhà hàng Bắc Hải - Bắc Giang - Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ lõi xốp, sàn xốp,  sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO -Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình nhà hàng Bắc Hải - Bắc Giang .

san-vuot-nhip-lon3DVROsan-xop-san-phang-khong-damsan-khong-dam-san-phang-khong-dam

san-nhip-lon-san-xop

 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ lõi xốp, sàn xốp,  sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO -Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 + sàn tầng 5 công trình nhà hàng Bắc Hải - Bắc Giang .

san-nhip-lon-san-phangsan-phang-khong-damsan-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-khong-damsan-xop-san-phang-vuot-nhip-lon