Công trình Chung cư Môi Trường Xanh - Bắc Ninh - Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng 3D VRO

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 công trình Dự án chung cư Môi Trường xanh - Bắc Ninh.

sàn-nhịp-lớn-3DPANEL

Sàn-không-dầm-sàn-nhịp-lớn

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Dự án chung cư Môi Trường xanh - Bắc Ninh.

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình Dự án chung cư Môi Trường xanh - Bắc Ninh.

sàn-nhịp-lớn-3DVRO

sàn-phẳng-không-dầm-3DVRO

Sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-không-dầm-3DVRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3DVRO

sàn-không-dầm

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình Dự án chung cư Môi Trường xanh - Bắc Ninh.

sàn-không-dầm-sàn-nhịp-lớn-3DVRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3DVRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhip-lớn-3DVRO

sàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-không-dầm-3DVRO

sàn-nhịp-lớn-sàn-không-dầm-3DVRO

sàn-không-dầm-3DVRO

sàn-phẳng-3DVRO

sàn-phẳng-không-dầm-3DVRO

sàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3DVRO

sàn-nhịp-lớn-3DVRO

 

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình Dự án chung cư Môi Trường xanh - Bắc Ninh.

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 công trình Dự án chung cư Môi Trường xanh - Bắc Ninh.

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình Dự án chung cư Môi Trường xanh - Bắc Ninh.

sàn-không-dầm-sàn-xốpsàn-không-dầm-sàn-phẳng-lõi-xốpsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳng-lõi-xốpsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốpsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-lõi-xốpsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 9 công trình Dự án chung cư Môi Trường xanh - Bắc Ninh.

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng

 

sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 10 công trình Dự án chung cư Môi Trường xanh - Bắc Ninh.

Sàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-sàn-phẳng-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầm-sàn-phẳng