Công trình khách sạn Hoa Phượng Hải Phòng - Sàn không dầm, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn xốp 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 khách sạn Hoa Phượng - Hải Phòng.

san-khong-dam-san-phang-vuot-nhip-lon-3D-VRO

san-vuot-nhip-lon-san-phang-khong-dam-3DVRO

san-vuot-nhip-lon-3DVRO

san-nhip-lon-3DVRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 khách sạn Hoa Phượng - Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 khách sạn Hoa Phượng - Hải Phòng.

san-nhip-lon-san-phang-vuot-nhipsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-xop-san-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lon-san-phang-khong-damsan-phang-san-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lon-san-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 khách sạn Hoa Phượng - Hải Phòng.

san-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-phang-khong-dam

san-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 khách sạn Hoa Phượng - Hải Phòng.

san-khong-damsan-phang-san-vuot-nhip-lon

san-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-nhip-lon

san-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 khách sạn Hoa Phượng - Hải Phòng.

san-phang-khong-damsan-khong-dam-san-vuot-nhip-lonsan-khong-dam-sanphang-khong-damsan-khong-damsan-vuot-nhip-lon-san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 khách sạn Hoa Phượng - Hải Phòng.

san-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-nhip-lonsan-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 9 khách sạn Hoa Phượng - Hải Phòng.

san-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lon-san-xop-san-phang-xopsan-xop-san-phang-khong-damsan-xop-san-phang-vuot-nhipsan-xop-san-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 10 khách sạn Hoa Phượng - Hải Phòng.

sàn-không-dầm-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-không-dầmsàn-nhịp-lớn-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳng-xốpsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-không-dầmsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn