Sàn phẳng, Sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO - Ưu điểm và hiệu quả kinh tế

Sàn phẳng, Sàn xốp 3D VRO, sàn phẳng xốp 3D VRO, sàn VRO, sàn phẳng không dầm, sàn vượt nhịp lớn mang lại nhiều hiệu quả kinh tế chủ yếu là những hiệu quả kinh tế: 

Với cùng một mức nhịp sàn, cùng chịu tải trọng tương đương, có chuyển vị (độ võng của sàn) tương đương nhau, so sánh các chỉ tiêu của sàn xốp 3D VRO và sàn truyền thống sau:

  1. Khối lượng bê tông
  2. Trọng lượng cốt thép
  3. Diện tích và chi phí cốp pha
  4. Tổng hợp các chỉ tiêu trên cùng 1 nhịp sàn

Bảng 1: Sàn xốp 3D VRO so với sàn truyền thống về khối lượng bê tông cho 1m2 sàn xây dựng.

sàn-xốp-3DVRO

Bảng 2: So sánh về trọng lượng thép giữa sàn xốp 3D VRO và sàn truyền thống cho 1m2 sàn xây dựng

sàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn

Bảng 3: So sánh về diện tích cốp pha và chi phí cốp pha giữa sàn phẳng lõi xốp, sàn xốp 3D VRO và sàn truyền thống cho 1m2 sàn xây dựng bao gồm cả dầm

- Diện tích cốp pha :

sàn-xốp-3DVRO-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-coppha

- Chi phí cốp pha:

sàn-phẳng-xốp-sàn-phẳng-không-dầm-sàn-vượt-nhịp-lớn

4. Tổng hợp các chỉ tiêu trên cùng một nhịp sàn giữa sàn xốp, sàn vượt nhịp lớn 3D VRO và sàn truyền thống :

- Nhịp 6m

sàn-phẳng-lõi-xốp-sàn-không-dầm-sàn-vượt-nhịp-lớn

- Nhịp 8m

sàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốp

 

- Nhịp 9,5m

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-sàn-xốp

- Nhịp 11m:

sàn-nhip-lớn-sàn-phẳng-không-dầm-sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốp- Nhịp 12m

sàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn