Thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO công trình Mỹ Vân Nam Định

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 công trình Mỹ Vân - Tp. Nam Định.