Công trình Quốc Khánh khu biệt thự Song Lập - Vĩnh Phúc - Sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Quốc Khánh khu biệt thự Song Lập - Vĩnh Phúc .

san-phang-san-phang-khong-damsan-phang-khong-damsan-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon

san-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình Quốc Khánh khu biệt thự Song Lập - Vĩnh Phúc .

sàn-nhip-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầm

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng áp mái công trình Quốc Khánh khu biệt thự Song Lập - Vĩnh Phúc .

sàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-lõi-xốpsàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốpsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn