Thi công sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO công trình bệnh viện Đa KHoa - Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 1 + sàn tầng 2 khu nội trú công trình Bệnh viện Đa Khoa - Hải Phòng.

sàn_xốp_3DVROsàn_VROsàn_phẳng_VRO

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 3 + sàn tầng 4 khu nội trú công trình Bệnh viện Đa Khoa - Hải Phòng.

sàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầm_sàn_xốpsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳngsàn_không_dầmsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳng_sàn_phẳng_không_dầm

Sàn tầng 6 bệnh viện Đa Khoa - Hải Phòng.

Sàn tầng 7 phòng khám Đa Khoa Hải -Phòng .

Sàn tầng 8 phòng khám Đa Khoa Hải - Phòng.

Sàn tầng 9 phòng khám Đa Khoa Hải - Phòng.

Sàn tầng Tum phòng khám Đa Khoa - Hải Phòng