Công trình khách sạn Pearl River 2 Hải Phòng - Sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 1 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

san-khong-damsan-phang-3DVROsan-khong-dam-san-phang-khong-dam-3DVROsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lon-3DVRO

san-nhip-lon-3DVROsan-phang-vuot-nhip-lon-3DVROsan-xop-san-phang-vuot-nhip-lon-3DVROsan-vuot-nhip-lon-3DVRO

Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng lửng công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

san-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-xop-san-phang-khong-damsan-xop-san-phang-vuot-nhip-lonsan-khong-dam-san-xop

Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

san-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lonsan-xop-san-phang-khong-damsan-xop-san-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lon-san-xopsan-xop-san-nhip-lonsan-khong-dam

Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 3 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 4 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

san-khong-dam-san-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-khong-damsan-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-phang-khong-dam

Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xôp, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 5 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

san-phang-khong-dam-san-phangsan-phang-san-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-khong-damsan-khong-dan-san-phang-khong-dam

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 6 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

san-phang-san-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-nhip-lonsan-khong-dam

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 7 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

san-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-xop-san-phang-khong-damsan-phang-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-san-vuot-nhip-lonsan-phang-xop-san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lon_san-xop

Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 8 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

san-khong-dam-san-phang-khong-damsan-phang-khong-damsan-phang-loi-xop-san-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-xop-san-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon-san-phang-loi-xopsan-vuot-nhip-lon-san-xopsan-xop-san-phang-loi-xopsan-khong-dam

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 9 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

sàn-không-dầm-sàn-xốpsàn-nhịp-lớn-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầm-sàn-phẳng-xốpsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốpsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 10 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

sàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốpsàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳng-xốpsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lon-san-phang-loi-xopsan-vuot-nhip-lon-san-xopsan-vuot-nhip-lonsan-xop-san-vuot-nhip-lon

san-phang-xop-san-vuot-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-dam

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 11 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

sàn-không-dầm-sàn-xốpsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốpsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-lõi-xốpsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 12 công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn 13 Ks Peal River 2 - Hải Phòng.

Sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh, ngăn tường tùy ý 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 14 công trình Khách sạn Pearl river 2 - Hải PHòng.

sàn-không-dâm-sàn-phẳng-không-dầm-3DVROsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớn-VROsàn-phẳng-không-dầm-3DVROsàn-phẳng-sàn-xốp-3DVROsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-VRO

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng tum công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-xốp-sàn-phẳng-xốpsàn-phẳngsàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng Tum công trình khách sạn Pearl River 2 - Hải Phòng.

sàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳngsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-phẳng-không-dầmsàn-xốp-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn