Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng lõi rỗng 3D PANEL VRO, sàn vượt nhịp lớn 18m khách sạn Vị Hoàng Nam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm lõi  rỗng 3D Panel VRO, sàn vượt nhịp lớn 18 m khách sạn Vị Hoàng Nam - Nam Định.

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm lõi  rỗng 3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO nhà sảnh tầng 3 khách sạn Vị Hoàng Nam - Nam Định.

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm lõi  rỗng 3D Panel VRO, sàn vượt nhịp lớn 18m - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn Vị Hoàng Nam - Nam Định .

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO vượt nhịp lớn 18m. - Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 1, sàn tầng 2 khách sạn Vị Hoàng Nam - Nam Định.

Những Hình ảnh thi công móng hộp, móng bè khách sạn Vị Hoàng Nam.

Trở Về