Công trình phòng khám Đa Khoa Hùng Cường - Đồng Hới - Quảng Bình - Sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm , sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Đa Khoa - Đồng Hới - Quảng Bình.

san-khong-dam-san-nhip-lon

san-khong-damsan-nhip-lon-san-khong-dam-3DVROsan-nhip-lon-3DVROsan-vuot-nhip-lon-3dvro

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình Đa Khoa - Quảng Bình.

SAN-khong-dam-san-phang-khong-dam-3DVROsan-phang-san-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-dam-3DVROsan-xop-san-phang-khong-dam-3DVROsan-nhip-lon-san-phang-khong-damsan-khong-dam-san-phang-khong-dam-3DVROsan-phang-san-phang-khong-dam-3DVRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm , sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình Đa Khoa - Đồng Hới  - Quảng Bình.

san-khong-dam-san-phang-khong-damsan-phang-san-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon-san-xopsan-xop-san-phang-khong-damsan-xop-san-phang-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm , sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình Đa Khoa - Đồng Hới - Quảng Bình.

san-khong-dam-san-phang-khong-damsan-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-damsan-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm , sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 công trình Đa Khoa Cường Hùng - Đồng Hới - Quảng Bình.

san-nhip-lon-san-vuot-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lon-san-phang-loi-xopsan-phang-khong-dam-san-phang-loi-xopsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-xop-san-phang-loi-xop-san-vuot-nhip-lonsan-phang-xop-san-phang-khong-damsan-xop-san-vuot-nhip-lonsan-xop-san-phang-xop-san-phang-khong-damsan-phang-khong-dam-san-xopsan-vuot-nhip-lon-san-phang-loi-xop