Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 4 công trình TTTM Palado Băc Ninh

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 4 công trình TTTM Palado Băc Ninh.