Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO công trình Bắc Hải - Bát Tràng

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO thi công sàn tầng 2 công trình Bắc Hải - Bát Tràng.

Sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_nhịp_lớn_3DVROsàn_xốp_3DVROsàn_phẳng_3DVROsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3DVRO