Công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng - Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng .

san-khong-dam-3DVROSan-khong-damsan-khong-dam-san-nhip-lon-3DVRO

san-vuot-nhip-lon-3DVRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng .

san-khong-dam-san-phang-khong-damsan-khong-damsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-phang-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn xốp VRO, sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng .

san-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-phang-khong-dam-san-phangsan-vuot-nhip-lon-san-xopsan-khong-damsan-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn xốp VRO, sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng .

san-xop-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-san-vuot-nhip-lonsan-phang-loi-xop-san-vuot-nhip-lonsan-phang-xop-san-khong-damsan-vuot-nhip-lon-san-xopsan-khong-dam-san-xop

Sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn VRO, Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình Minh Tinh Việt - Hải phòng.

sàn-phẳng-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-phẳng-xốpsàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳng-xốpsàn-phẳng-không-dầm-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng .

sàn-phẳng-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-nhịp-lớn-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốpsàn-không-dầm-sàn-xốpsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốp

Sàn phẳng,Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng .

sàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốp-3DVROsàn-phẳng-không-dầm-VROsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-không-dầm-3DVROsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốp-VRO

sàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-VROsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớn-3DVROsàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầm-VRO

Sàn phẳng,Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 9 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng .

sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốpsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳngsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng

Sàn phẳng,Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 10 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng .

sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng

Sàn phẳng,Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 11 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng .

sàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳngsàn-phẳngsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-phẳng-xốp-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi xốp, sàn nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường tùy ý, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 12 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng.

sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng

Sàn phẳng,Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 13 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng .

sàn-phẳng-xốp-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳngsàn-phẳng-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng,Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 14 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng.

sàn-phẳng-sàn-nhịp-lớnsàn-không-dầm-sàn-phẳngsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-phẳng-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng,Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 15 công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-nhịp-lớnsàn-phẳng

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình Minh Tinh Việt - Hải Phòng .

sàn-nhịp-lớnsàn-phẳng-không -dầm-sàn-phẳngsàn vượt nhịp lớn sàn phẳng vượt nhịp lớn sàn-phẳng