Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn xốp 3D VRO công trình Hằng Hải Liên Minh - Hải Phòng

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 2 công trình Hằng Hải Liên Minh- Hải Phòng.

sàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳng-xốpsàn-xốp-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốp

Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 tòa nhà Hàng Hải  Liên Minh - Hải Phòng.

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-nhịp-lớnsàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầmsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 4 công trình Hằng Hải Liên Minh- Hải Phòng.

sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-phẳngsàn-xốp-sàn-phẳng

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 6 công trình Hằng Hải Liên Minh- Hải Phòng.

sàn-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-phẳng-không-dầmsàn-xốp-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-phẳngsàn-phẳng-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 7 công trình Hằng Hải Liên Minh- Hải Phòng.

sàn-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-xốp-sàn-phẳngsàn-phẳng-xốpsàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 8 công trình Hằng Hải Liên Minh- Hải Phòng.

sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-nhịp-lớn

sàn-phẳngsàn-phẳng-không-dầm

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 9 công trình Tòa nhà Liên Minh Hằng Hải - Hải Phòng.

sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầm