Công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa - Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn xốp 3D VRO

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-khong-dam-3DVRO

san-nhip-lon-san-khong-damsan-phang-khong-dam-3DVROsan-vuot-nhip-lon-san-phang-khong-dam-3DVROsan-vuot-nhip-lon-3DVROsan-nhip-lon-3DVRO

 

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-vuot-nhip-lon-3DVRO

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa.

Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-khong-damsan-khong-dam-3DVRO

san-phang-khong-dam-3DVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DVROsan-vuot-nhip-lon-3DVRO

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-nhip-lon_san-khong-damsan-phang-khong-dam-3DVROsan-vuot-nhip-lon-3DVRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-xop-san-phang-vuot-nhip-lon-3DVROsan-khong-dam-san-phang-san-xop-3DVROsan-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon-3DVROsan-phang-khong-dam-san-vuot-nhip-lon-3DVROsan-khong-damsan-nhip-lon-3DVRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 9 công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-vuot-nhip-lon-san-phangsan-vuot-nhip-lonsan-nhip-lon-san-xop-3DVROsan-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình khách sạn Long Thành 10 Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-phang-khong-dam-san-khong-damsan-phang-khong-dam-san-xopsan-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lon-san-xop

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình khách sạn Long Thành 12 Sầm Sơn Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình khách sạn Long Thành 13 Sầm Sơn Thanh Hóa.

san-phang-san-phang-khong-damsan-nhip-lon-san-xopsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lon-san-khong-dam

san-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-khong-dam

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 14 công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa.

sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳngsàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầm

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 15 công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa.

sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳngsàn-xốp-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng tum công trình khách sạn Long Thành 2 Sầm Sơn Thanh Hóa.

sàn-phẳng-không-dầmsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng

sàn-phẳngsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng

sàn-xốp-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn