Công trình Trường Thịnh - Hải Phòng.

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL  sàn tầng 2 công trình Trường Thịnh - Hải Phòng.

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL  sàn tầng 3 công trình Trường Thịnh - Hải Phòng.

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL  sàn tầng 4 công trình Trường Thịnh - Hải Phòng.

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL  sàn tầng 5 công trình Trường Thịnh - Hải Phòng.