Công trình khách sạn Kiên Phụng - Sở Dầu - Hải Phòng

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 công trình khách sạn Kiên Phụng - Sở Dầu - Hải Phòng.

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 3 công trình khách sạn Kiên Phụng - Sở Dầu - Hải Phòng.