Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình Hà Mi - Bắc Giang

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D  PANEL VRO sàn tầng 2 công trình Hà Mi - Bắc Giang.